Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění nám říká, že znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnanců, a že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví ostatních fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci (§ 106 ZP).

Dále nám zákoník práce nařizuje zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.


NABÍZÍME :

1. Vypracování hodnocení rizik BOZP pracovníků dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
2. Vypracování kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb.
3. Vyhotovení veškerých příslušných vnitropodnikových směrnic a předpisů
4. Vypracování návrhu vybavení pracovníků vhodnými prostředky osobního zajištění
5. Vypracování pracovních a technologických postupů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
6. Výkon technika BOZP, osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.

Ceny za nabízené služby jsou odvislé od požadavků objednatele a od časové náročnosti. Cena vždy dohodou.