Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

NV č. 362/2005 Sb. (včetně přílohy), hovoří o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Toto NV (§1) upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo do volné hloubky a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Mezi opatření ke snížení nebo vyloučení rizika je nutné pravidelně školit zaměstnance. Pokud předáváte zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) proti pádu, jste povinni je proškolit o používání dle návodu od výrobce. Dále při použití osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech (příloha NV část II., odst. 9). Také distributoři polohovacích a protipádových systémů včetně ostatních součástí podmiňují v průvodní dokumentaci jejich používání osobou proškolenou a způsobilou.

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků (příloha NV část XI).