Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Záchranné soupravy pro visuté lanové dráhy

Na základě platné legislativy je každý provozovatel lanové dráhy (LD) povinen zajistit v rámci provozu funkční dílčí systém – mobilní záchranné zařízení.

NABÍZÍME:


Dodání vhodných mobilních záchranných systémů (evakuačních souprav) dle požadavku objednatele a na základě vyhodnocení rizik při vzniku mimořádné události na lanové dráze.

Všechny námi dodávané záchranné a zajišťovací prostředky, které tvoří jednotlivé články evakuačního záchranného systému, jsou slučitelné a jsou v souladu s platnými normami ČSN EN a je na ně vypracováno „Prohlášení o shodě“. Evakuační a záchranné systémy mají certifikát shody TÜV.

Záchranný systém je uložen ve dvou přepravních vacích. Jednotlivé soupravy záchranného zařízení jsou označeny a očíslovány. V každém přepravním vaku je evidenční list se seznamem jednotlivých prostředků včetně potvrzení o poslední kontrole osobou pověřenou.

Každý jednotlivý článek záchranného systému má vyhotoven inspekční formulář (přílohou je vždy příslušná dokumentace o výrobku dodávaná výrobcem). Tato dokumentace je uložena u provozovatele lanové dráhy. Údržba a zkoušky záchranných zařízení se provádí dle přílohy návodu k používání. Záchranné zařízení je použitelné do určené výšky dle dodané délky lana na příslušné visuté lanové dráze. Pak je možno spouštět cestující ze sedaček (kabin) v kterémkoli místě tratě. Na spouštění cestujících může být nasazeno současně takový počet záchranných družstev, kolik je k dispozici souprav.

Záchranná zařízení mohou používat pouze osoby odborně způsobilé pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, které byly s ohledem na vyskytující se rizika pro předpokládané činnosti vyškoleni dle NV č.362/2005 Sb. a prakticky zaškoleni.

DÁLE NABÍZÍME:


Vypracování evakuačního plánu pro případ nutnosti evakuovat cestující na lanové dráze provozované majitelem, z důvodů neodstranitelné závady na lanové dráze.

Vyhotovení metodického postupu při evakuaci cestujících na lanové dráze při použití záchranných systémů

Zaškolení zaměstnanců začleněných do záchranných družstev dle evakuačního plánu a metodiky nácviku


CENÍK:

Cena za soupravu od 30 000,- Kč
Vstupní revize, vystavení inspekčních formulářů, vytvoření evidenční řady, vystavení evidenčního listu od 6500,- Kč
Vyhotovení evakuačního plánu pro lanovou dráhu od 4500,- Kč
Vyhotovení metodik nácviku se záchrannými soupravami od 4000,- Kč

Cena za vyhotovení evakuačního plánu, metodiky nácviku a další souvisejících dokumentů a předpisů se stanoví dohodou podle časové náročnosti a případných dalších spojených nákladů.